15/11/2019

Εφημερίδα Χιακός Λαός

 

του Σταύρου Παπαγιαννάκη

“Την τι­μη­τι­κή της έχει η Χίος. Το TEDx, το  οποίο είναι διά­ση­μο πα­γκο­σμί­ως για την άρτια ορ­γά­νω­ση άλλα και τις και­νο­τό­μες ομι­λί­ες, κάνει την εμ­φά­νι­ση του στη Χίο. Μια πολύ ορε­ξά­τη ομάδα με 43 εθε­λο­ντές που δεν είναι επαγ­γελ­μα­τί­ες διορ­γα­νω­τές αλλά με σο­βα­ρό­τη­τα και επαγ­γελ­μα­τι­σμό διορ­γα­νώ­νουν το  εν λόγω event μας έχουν κάνει να ανυ­πο­μο­νού­με να έρθει επι­τέ­λους αυτή η μέρα.  Η διάρ­κεια του είναι μια ημέρα από το πρωί μέχρι αργά το από­γευ­μα. Το πρό­γραμ­μα πε­ρι­λαμ­βά­νει ομι­λί­ες μπό­λι­κες, χωρίς όμως να κου­ρά­ζουν μιας και η διάρ­κεια είναι από 12 έως 18 λεπτά, ακόμα θα υπάρ­χουν διά­φο­ρα workshops στα δια­λείμ­μα­τα καθώς και μου­σι­κή καφέ και φα­γη­τό! Μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη εμπει­ρία θα έλεγε κά­νεις. Σε ποιους απευ­θύ­νε­ται; Αυ­στη­ρά μόνο για σκε­πτό­με­νους ή σε όσους είναι δια­τε­θει­μέ­νοι να προ­βλη­μα­τι­στούν και λά­βουν τροφή για σκέψη. Που θα είναι; Στο Πνευ­μα­τι­κό Κέ­ντρο  Χίου “Ομή­ρειο” στις 24 Νο­εμ­βρί­ου. Ει­σι­τή­ρια θα βρει κα­νείς με μειω­μέ­νη τιμή στο βι­βλιο­πω­λείο Πυ­ξί­δα ,στο cafe Hut , και στο www.​tedxchios.​gr και στην κα­νο­νι­κή τιμή στο Ομή­ρειο την ήμερα του event.”